Çerez Örnek
canlı destek

Yönerge

EGE ÜNİVERSİTESİ MEDYA UYGULAMA VE ARAŞTIMA MERKEZİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar
Amaç, kapsam, tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren Ege Ajans, Ege Üniversitesi Televizyonu, Ege Üniversitesi Radyosu’nun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
a) Merkez: Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM)
b) Merkez Müdürü: Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
c) Yönetim Kurulu: Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu
d) Merkez Müdür Yardımcısı: Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı. Merkeze bağlı birimlerin kendi içinde ve merkez çatısı altında sağlıklı ve eşgüdümlü bir şekilde çalıştırılmasından merkez müdürüne karşı sorumludur.
e) Sorumlu Haber Müdürü: 5187 (md.5) Sayılı Basın Kanunu’na göre EGEAJANS’ın hukuki sorumluluğunu üstlenecek “Sorumlu Müdür” EGEMM Müdürü’nün teklifi, rektörün onayıyla merkezin öğretim elemanları arasından atanır. Sorumlu Müdür ayrıca Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs ve EGEMM’in sorumlu olduğu Ege Üniversitesi sosyal medya hesapları ve EGEAJANS Haber portalındaki haber içeriklerinden sorumludur. Bunun dışında Merkez Müdürü tarafından ihtiyaç duyulan görevlendirmelerde ayrıca yapılabilir.
f) Televizyon Genel Koordinatörü: Ege Üniversitesi Televizyonu’nun genel işleyişinden merkez müdürüne karşı sorumlu kişidir. Merkez Müdürü tarafından atanır.
g) Yayın Sorumlusu: Yayının açılışından kapanışına kadar programların akıcı bir şekilde yayınlanmasını, yayının takibini ve günlük yayın raporlarının düzenlenmesini, olağanüstü durumlarda talimatlar doğrultusunda yayına yön verecek tedbirlerin alınmasını, günlük yayın anonslarının hazırlanmasını ve yayınla ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli kişiyi
h) TV Ölçü Bakım Sorumlusu: Televizyon yayın ve yapım ekipmanlarının bakımı, tamiri ve sağlıklı bir şekilde çalıştırılmasından sorumlu personel
i) Playout Operatörü: Televizyon yayın akışının düzenlendiği
j) Radyo Genel Koordinatörü Ege Üniversitesi Radyosu Radyo Ege Kampüs’ün genel işleyişinden merkez müdürüne karşı sorumlu kişidir. Merkez müdürü tarafından atanır.
k) Spiker: Radyo’da anonsları yapmakla görevli personeldir.
l) Tonemaister: Radyo Ege Kampüs stüdyolarının teknik işleyişinden sorumlu personeldir.
m) Ajans: Ege Ajans
n) Televizyon: Ege Üniversitesi Televizyonu (Ege Üniversitesi TV)
o) Radyo: Radyo Ege Kampüs
p) Merkez saymanı: Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin mali hesaplarının tutulması ve işletilmesinden sorumlu personeldir.
Dayanak
MADDE 2 – Bu yönerge 5187 Sayılı Basın Kanunu ile Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
EGE AJANS
5187 Sayılı Basın Kanununa Göre Ajansın Sahibi
MADDE 3 - Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün resmi haber ajansı olan EGE AJANS’ın 5187 (madde 6) Sayılı Basın Kanunu’na göre sahibi Rektör adına EGEMM Müdürüdür.
Sorumlu Müdür ve Diğer Görevliler
MADDE 4 - 5187 (md. 5) Sayılı Basın Kanunu’na göre EGEAJANS’ın hukuki sorumluluğunu üstlenecek “Sorumlu Müdür” EGEMM Müdürü’nün teklifi, rektörün onayıyla merkezin öğretim elemanları arasından atanır. Ayrıca, bir öğretim elemanı Merkez Müdürü tarafından “Sorumlu Haber Müdürü” olarak görevlendirilir. Sorumlu Müdürlük ve Haber Merkezi Müdürlüğü aynı şahıs tarafından yürütülebilir. Bunun dışında Merkez Müdürü tarafından ihtiyaç duyulan görevlendirme ve düzenleme yapılır.
Ajansın Çalışma Yeri ve Merkezi
MADDE 5 - EGE AJANS’ın çalışma yeri ve merkezi EGEMM’dir
Ajansın Çalışma Şekli
MADDE 6 - EGE AJANS tarafından hazırlanan yazılı ve görüntülü haber, röportaj, araştırma ve incelemeler internet ve diğer iletişim araçları ile internet medyası, gazete, dergi, ajans ve Radyo-TV, sosyal medya kuruluşlarına iletilir. EGEMM Müdürü basın yayın kuruluşlarıyla tek tek özel ya da genel anlaşmalar yapabilir. İletişim sistemlerinde çağın gereğine uygun olarak yeni düzenlemelere gidilebilir.
Üniversiteye bağlı birimlerden ajansa haber akışını sağlamak üzere fakültelerde bir dekan yardımcısı, yüksekokul, enstitü ve uygulama araştırma merkezlerinde bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Görevli öğretim üyesi birimi ile ilgili yayınlanması istenen haberi Ege Ajans’a iletir ve kurumu ile Ege Ajans arasındaki koordinasyonu sağlar.
Ajansın Amaç ve Görevleri
MADDE 7 - Ege Ajans’ın kuruluş amacı, üniversite ve medya arasında sağlıklı bir haber akışının temini ile İletişim Fakültesi öğrencilerine uygulama yapma imkânı sağlamaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere, Ege Ajans tarafından aşağıda sıralanan hizmetler yürütülür.
a) Rektörlük ve bağlı kuruluşlar tarafından basına intikali istenen haber, bilgi ve duyuruların iletilmesini sağlamak.
b) Öğretim üyelerinin kanun ve yönetmeliklerle verilen yayın hakları saklı kalmak kaydıyla Ege Üniversitesi’ne bağlı birimlerde yapılan araştırma ve sonuçlarını basına intikal ettirmek.
c) Üniversite bünyesinde her türlü sosyal ve kültürel aktiviteyi ve sportif faaliyetleri takip ederek basına ulaştırmak.
d) İletişim Fakültesi öğrencilerinin deneyim kazanmaları amacıyla gerektiğinde haber alma sınırlarını üniversite dışına da taşıyarak haber çalışmaları yapmak.
e) Fakülte, yüksekokul, enstitü ve uygulama araştırma merkezleriyle, rektörlüğe bağlı diğer birimlerin geniş kapsamlı olarak düzenleyip kamu oyuna duyurmayı arzuladıkları konularda ilgili birimlerle ilişkiye geçerek, basın toplantıları düzenlemek.
f) Fakülte yüksekokullarla enstitü ve uygulama araştırma merkezlerinin işlev ve faaliyetlerini basın yoluyla kamuoyuna duyurmak; ayrıca basın mensuplarıyla üniversite yöneticilerinin tanışmasını sağlamak amacıyla, ilgili birimlerle koordinasyon suretiyle “Tanıtım toplantıları” düzenlemek.
g) Ege Üniversitesi Rektörlüğü adına yayınlanan KALEM GAZETESİ ve EGEDEN DERGİSİ’nin uygun görülecek yayınını gerçekleştirmek.
h) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencilerine uygulama yapma imkanı sağlamak. Ayrıca Medya Uygulama Araştırma Merkezi tarafından uygulama ile ilgili olarak verilecek görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
EGE ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYONU
Yayın İlkeleri
MADDE 8 – Ege Üniversitesi Televizyonu aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak yayın yapar: a) Anayasanın sözüne ve ruhuna bağlı olmak; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, milli egemenliği, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını korumak ve kollamak, b) Atatürk ilke ve inkılaplarını kökleştirmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmasını öngören milli hedeflere ulaşmayı gerçekleştirmek, c) Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak, d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görüşlere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve ideolojilerin propagandasına yer vermemek, e) Genel ahlakın gereklerini, milli gelenekleri ve manevi değerleri gözetmek,
f) Türk milli eğitiminin temel görüş, amaç ve ilkelerine uymak, g) Kolayca anlaşılabilir, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak, h) Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek, i) Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi olumsuz duygular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayın yapmamak, j) Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak, k) Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak, l) Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak, m) Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak. n) Ege Üniversitesi’nde gerçekleşen bilimsel, kültürel, sportif etkinliklerin İzmir’e ve tüm kamuoyuna en hızlı ve sağlıklı şekilde ulaştırılmasını sağlamak
o) Ege Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personelinin Ege Üniversitesi’ni en iyi şekilde tanıtmak suretiyle üniversiteye karşı sevgi ve bağlılığını arttırmak. Bu sayede Ege Üniversiteli olma bilinci oluşturmak.
Televizyon Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9 – Ege Üniversitesi Televizyonu’nda çalışan personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Televizyon Genel Koordinatörü:
1. Merkez müdürü tarafından atanır. 2. Televizyonun bu yönetmelikle belirlenen yayın ilkelerine uygun olarak yayın yapması için tüm teknik ve idari süreçlerin koordinasyonundan sorumludur.
3. Televizyon personelinin görevlerini tam olarak ifa etmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular.
b) Yayın Sorumlusu: 1. Günlük yayın sırasında meydana gelebilecek program değişikliklerinde merkez müdürlüğünün talimatına uygun olarak yayına yön verir. 2. Yayın sırasında görevli personel yayın akışı uygulamaları hususunda yayın sorumlusuna karşı sorumludur ve yayın sorumlusunun talimatları doğrultusunda hareket ederler. 3. Yayın kuralları yönünden yayını sürekli izler, yönetir. Gerçekleşen yayın akışını ve günlük yayına ilişkin raporu hazırlar ve Televizyon Genel Koordinatörüne sunar.
c) Program Sorumlusu
1. Program önerisi kabul edilen programcılarla toplantı yapıp programın saat ve gününe karar vermek.
2. Programı yapacak olan kişilerin fotoğraf çekimlerinin yapılmasını ve program için görsel hazırlanmasını sağlamak.
3. Programın içeriğine uygun jenerik hazırlanmasını sağlamak.
4. Program içeriğinde kullanılacak görüntüleri kontrol etmek. Yine program içerisinde kullanılacak röportaj çekimlerinin gerçekleşmesini ve programa yetişmesini sağlamak.
5. Program çekiminin tam zamanında başlamasını sağlamak. (video birimi ile sürekli iletişim halinde olup stüdyodaki hazırlıkların zamanında bitirilmesini sağlamak)
6. Çekim yapılacak bölümün o günkü konuk bilgilerini ve içeriği ile ilgili programcıdan önceden bilgi almak.
7. Program yayınlanmadan önce sosyal medyada programın saatini ve o günkü konu ve konukların paylaşılmasını sağlamak.
8. Programın kurgusunun yapılıp tekrarlarının yayın akışına konulması ve youtube kanalına yüklenmesini sağlamak.
9. Yayın akışının ve program içeriklerini televizyon sayfasında yer almasını sağlamak.
10. Yayın akışının hazırlanıp haftalık olarak yayın sorumlusuna teslim etmek.
11. Yayın akışının sorunsuz bir şekilde ilerlediğini kontrol etmek.
12. Program yapımcıları ile sürekli iletişim halinde olup çekimler için herhangi bir aksaklığın yaşanmamasını sağlamak.
13. Programlarla ilgili haftalık rapor hazırlamak.
14. Öğrencileri etkin olarak kullanmak.
15. Yeni program önerileri hazırlamak.
d) Resim Seçici: 1. Günlük yayın akış planını, Yayın Sorumlusunun talimatları doğrultusunda yayında görev yapan diğer personel ile iş birliği yaparak uygulamadan sorumludur. 2. Görevlendirildiği saatler içerisinde reji odasında bulunur, akış planı ile yayın formlarını inceler, programların kesin sürelerini belirler. 3. Yayın akışının düzenli olarak yürütülmesini sağlar.
4. Yayın veya kayıt başlamadan önce masa başına gelerek gereken efektleri ve yöntemleri belirlemek.
5. İki ve daha fazla resmin yan yana geleceği durumlarda ekran paylaşımını belirlemek.
6. Kadrajların ayarlanmasını sağlamak.
7. Yayın esnasında kameraman ile sürekli iletişim halinde olup yönlendirmek.
e) Kameraman: 1. Stüdyo içi veya stüdyo dışında yapılacak çekimlerde kamera ile görüntü kaydı yapılmasından sorumludur. 2. Stüdyoda yapılacak olan çekimlerde kameraların hazırlanması ve çekim öncesi ayarlarının yapılması kameramanın sorumluluğundadır. 3. Dış çekim ile ilgili görevlendirildiği surette dış mekânda yapılacak çekimlerde kameranın gerekli tüm aksesuar ve ayarlamalarından sorumludur.
f) VTR-KJ Operatörü: 1. Günlük yayın akış planında kullanılan altyazı, sunucu (server) cihazından yayına verilecek reklam, fragman, spot, duyuru ve dolgu programlarını yayın akışı ve yayın sorumlusunun talimatları doğrultusunda yayına hazır hale getirir. Resim seçici ile koordineli bir halde çalışır. 2. Görevlendirildiği saatler içerisinde reji odasında bulunur. 3. Yayın akışının düzenli olarak yürütülmesini sağlar.
4. Program ön hazırlık esnasında o gün hangi programların çekimlerinin yapılacağını takip etmek ve program jeneriklerini vtr bilgisayarına yüklemek.
5. Programda kullanılacak görselleri bilgisayara yüklemek ve videolarda herhangi bir teknik sorun olup olmadığını kontrol etmek.
6. Görüntülerin nasıl kullanılacağı ile ilgili resim seçiciyi yönlendirmek.
7. Program sunucusunun ve konuklarının isimlerini ve unvanlarını kj bilgisayarına yazmak ve program esnasında bu isimleri vermek.
g) Ses Operatörü
1. Canlı ve bant çekimlerinde gelen programcının ve konuklarının mikrofonlarının takılması.
2. Program öncesinde ses kontrollerinin yapılması.
3. Yayın esnasında vtr veya telefon bağlantısı gibi gerekli durumlarda ses geçişlerinin sağlanması.
h) Play-out Operatörü
1. Yayın akışını kendisine verilen listeye göre ayarlamak.
2. Yayının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini kontrol etmek.
3. Canlı yayın esnasında programın başlaması ve bitişiyle ilgili vtr operatörü ve resim seçiciyi yönlendirmek. i) Stüdyo Amiri: 1. Yayın stüdyosu ve bağlı birimlerin temizliğinden ve tertibinden sorumludur. 2. Görevliler ile amirler tarafından müsaade edilenler dışındaki kişilerin stüdyo ve hizmet odalarına girişini önler. 3. Yayın sırasında yayın sorumlusuna karşı sorumludur.
Televizyon Programı üretimine ilişkin Hükümler
MADDE 10 – Ege Üniversitesi Televizyonu’nda üretilecek programlara ilişkin hükümler aşağıdaki gibidir:
a) Ege Üniversitesi Televizyonu’nda başta Ege Üniversitesi öğrencileri olmak üzere, Ege Üniversitesi personeli bu yönergenin 8. maddesinde belirtilen yayın ilkelerine uygun olarak program hazırlayabilir. Üniversite dışından program hazırlamak isteyen kişilerin bu istekleri Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu’nun iznine tabidir.
b) Program üretimi yapmak isteyen kişi Ege Üniversitesi Televizyonu program öneri formunu doldurup merkez yönetimine sunar. Yönetim kurulunun vereceği karar doğrultusunda programın üretilip üretilmemesine karar verilir.
c) Ege Üniversitesi Televizyonu için program üretenler bu programların karşılığında bir ücret talep edemez. Hazırladıkları programlardan ücret talep etmeyeceklerine ilişkin bir yazıyı program üretimine başlamadan önce imzalayıp Merkez yönetimine sunmak zorundadırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EGE ÜNİVERSİTESİ RADYOSU
Yayın İlkeleri
MADDE 11 – (1) bu yönergenin 3. bölüm 8.maddesinde yer alan yayın ilkelerine uymakla yükümlüdür
Radyo Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 12 – Ege Üniversitesi Radyosu’nda çalışan personelin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Radyo Genel Koordinatörü:
1. Merkez müdürü tarafından atanır. 2. Radyonun bu yönetmelikle belirlenen yayın ilkelerine uygun olarak yayın yapması için tüm teknik ve idari süreçlerin koordinasyonundan merkez müdürüne karşı sorumludur.
3. Radyo personelinin görevlerini tam olarak ifa etmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular.
j) Ses Operatörünün görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
  • Radyo Ege Kampüs’ün stüdyo ve otomasyon sistemlerinin teknik işleyişinin sağlanması
  • Radyoda yayınlanan anons ve “jingle”ların hazırlanması
  • Radyoda yayınlanacak programların stüdyo ortamında kaydı ve montajının yapılması
  • Radyo yayınının düzenli takip edilmesi, web yayınının veya radyo vericisinden kaynaklanan bir sorundan ötürü karasal yayının kesilmesi durumunda radyo genel koordinatörüne bilgi verilmesi.
  • Radyo yayın ve yapım ekipmanlarının korunması ve çalışır durumda tutulması
k) Spikerin görev ve sorumlulukları 1. Spiker, dilbilgisi, fonetik, diksiyon, artikülasyon, vurgulama, tonlama hataları yapmadan, doğru ve güzel konuşmak, metinleri özelliklerine göre değerlendirmek, yapım ve yayın çalışmalarına sesle katılmak, stüdyoda günlük yayın çizelgelerine uygun olarak yayını estetik ve bütünlük içerisinde yürüten kişidir. 2. Televizyon ya da radyo haber sunumu öncesinde sunacağı haber metninde yer alan haber konularını okuyup yayına hazırlanmak 3. Yayın öncesinde mikrofon, kulaklık, intercom ve prompter gibi kullanacağı teknik cihazların kontrolünü yapar
4. Normal yayın akışının haricinde gelişebilecek son dakika haberi ve canlı bağlantı benzeri durumlarda yayının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
MADDE 13 – Vericilerin çalıştırılması ve bakımı üniversite içinden radyo, televizyon vericileri ve link sistemleri konusunda uzman teknik bir personel görevlendirilir. Bu özelliklere sahip personelin bulunamaması halinde hizmet satın alınması yoluna gidilebilir.
MADDE -14 – Bu yönergede yer almayan hususlarda Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ve genel hükümlere göre işlem yapılır.
MADDE 15- Bu yönerge Ege Üniversitesi Senatosu’nun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 16- Bu yönerge Ege Üniversitesi Rektörlüğü Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ